MFE KLIMA CELJE – gradnja nove manjše proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Sofinanciranje projekta iz Kohezijskega sklada.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«.

Upravičenec:

KLIMA CELJE d.d., Delavska ulica 5, 3000 Celje

Posredniško telo:

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki: PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje celotne operacije zagotavlja upravičenec.

Namen operacije:

Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0,2305.

Glavna cilja operacije:

  • povečanje deleža uporabe obnovljivih virov energije,
  • zmanjšanje emisij CO2.

Povezava na spletno stran EU skladi:

http://www.eu-skladi.si/