Projekt: SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETU 2016 IN 2017

Izvajamo projekt:

SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETU 2016 IN 2017 »PROCESNI VAVČER 2016/2017« (PVAV 16/17)

Namen projekta je preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.

Projekt: Optimizacija Ključnih Poslovnih Procesov KLIMA Celje d.d. / Z optimizacijo KPP povečati dodano vrednost podjetja, izboljšati delovne pogoje za zaposlene, izboljšati energetsko in snovno učinkovitost in pozitivno vplivati na vse deležnike podjetja. Operacija se bo izvajala do septembra 2017.

Skupna vrednost operacije: 48.129 EUR; Višina subvencije: 19.725 EUR

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Prenos plakata: