SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

 1. Veljavnost
 2. Splošni nabavni pogoji (v nadaljevanju »Pogoji«) veljajo za dobavo kakovostnih (pol)izdelkov (v nadaljevanju »blago«) sklenjenih med KLIMO Celje d.d. (v nadaljevanju »naročnik«) in dobaviteljem. Pogoji se smiselno uporabljajo tudi za naročila storitev.Pogoji so sestavni del vseh poslov med strankama, v kolikor se stranki nista pisno in v naprej dogovorili drugače. Če sta se stranki za posamezen posel izrecno dogovorili drugače, se za tak posel. Pogoji uporabljajo glede vsega, o čemer se nista posebej dogovorili. Naročnik si pridružuje pravico, da določi posebne nabavne pogoje, ki veljajo pred SPLOŠNIMI NABAVNIMI POGOJI. Pogoji so objavljeni na spletni strani podjetja www.klima-celje.si

 3. Naročilo
 4. Ponudbe in predračune  prejme naročnik brezplačno. Naročila in spremembe izda naročnik v pisni obliki. Veljavna so samo pisna naročila, poslana dobavitelju po pošti, faksu, e-pošti. Vse morebitne ustne dogovore mora naročnik potrditi v pisni obliki, drugače ne veljajo. Kraj dobave je opredeljen v naročilu naročnika. Če kraj dobave ni določen, se šteje, da je kraj dobave skladišče naročnika po pariteti DDP Incoterms 2010. Dobavitelj je dolžan  poslati potrditev naročila v roku petih (5) delovnih dni od prejema pisnega naročila. V kolikor dobavitelj ne potrdi naročila v navedenem roku lahko naročnik odpove naročilo v naslednjih petih (5) delovnih dneh, sicer se šteje naročilo za sprejeto, čeprav dobavitelj ni potrdil naročila. Dobavitelj se obvezuje, da bo naročnika nemudoma pisno obvestil o vsakem odstopanju, ki bi lahko vplivalo na dobavne roke, količine in kakovost dobav. Dobavitelj mora v tem primeru od naročnika pridobiti pisna navodila o nadaljnjem postopanju. Odpoved naročila s strani naročnika se šteje kot pravočasna, če je poslana dobavitelju, preden naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja ali če je dobavitelju poslana v roku petih (5) delovnih dni po izdaji pisnega naročila.

  Naročnik ima pravico zahtevati spremembo pogojev naročila (risbe, konstrukcijske spremembe,…), datum, mesto dobave, način transporta in količino nabavnih proizvodov v primeru razumljivih razlogov. Naročnik ima pravico v vsakem času kontrolirati izvajanje naročil, dobavitelj pa mu mora to omogočiti. Lastninska pravica na nabavnih proizvodih preide na naročnika z dnem dobave na kraj dobave.

 5. Dobava
 6. Dobavitelj je dolžan dobaviti blago v skladu s prejetim naročilom oz. pogodbo. Odstopanja od določb naročila niso dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Naročnik lahko zavrne dobavo, ki ni dobavljena v skladu s pogoji naročila na stroške dobavitelja. Za pravočasno dobavo se šteje ko je blago prispelo pravočasno, v roku na dogovorjeno mesto, ki je naveden v naročilu naročnika. Blago se prevzame v skladišču naročnika. Izjemoma se prevzem blaga izvede na drugi lokaciji, o čemer naročnik predhodno pisno obvesti dobavitelja. Vsem pošiljkam mora biti priložena dobavnica, ki vsebuje natančen opis vsebine pošiljke in popolno številko naročnikovega naročila. Dobavitelj je dolžan pisno zagotoviti vse informacije, vezane na predpise o kontroli izvoza, carine ali notranje trgovine.

 7. Ustreznost blaga
 8. Dobavitelj je dolžan poskrbeti, da je dobavljeno blago skladno s predpisi in veljavnimi standardi, da je pravilno označeno in da ima dogovorjene lastnosti in kvaliteto. Kupcu je dolžan povrniti stroške in kazni, ki jih je ta utrpel zaradi neskladnosti s temi zahtevami. Neustrezno blago lahko naročnik vrne ali zahteva odpravo pomanjkljivosti na stroške dobavitelja. Dobavitelj mora prevzemati in reševati reklamacije končnih kupcev, ki se nanašajo na blago dobavitelja.

 9. Pakiranje
 10. Dobavitelj mora blago strokovno zapakirati, označiti in odpremiti v skladu s pravili stroke ali pa na zahtevo kupca izdelati in predstaviti predlog embaliranja ter etiketiranja, ki ga naročnik predhodno potrdi. Odgovornost za poškodbe dobavljenega blaga zaradi pomanjkljive ali napačne embalaže v celoti nosi dobavitelj. V primeru da, cena blaga ne vsebuje embalaže, jo je dobavitelj dolžan posebej navesti na dobavnici in  računu. V primeru vračljive embalaže naročnik le-to vrača dobavitelju na stroške dobavitelja.

 11. Nedobavljeno blago
 12. V primeru, da dobavitelj neupravičeno podaljša rok dobave, plača kupcu pogodbeno kazen v višini     1% pogodbene cene za vsak dan prekoračitve roka, vendar največ 10% pogodbene vrednosti. Če naročnik zaradi neupravičene zakasnitve roka po tej pogodbi utrpi škodo, ki je višja od pogodbene kazni, bo dobavitelju zaračunal tudi razliko med nastalo škodo in zaračunano pogodbeno kaznijo. Če se dobavitelj ne drži pogodbenih rokov in niti po prejemu pisnega poziva ne začne oziroma ne nadaljuje z dobavo, ima naročnik pravico:

  • zahtevati izpolnitev pogodbe in odškodnino,
  • odstopiti od pogodbe in dobavo oddati drugemu dobavitelju, morebitne razlike v ceni dobave povečane za režijske stroške v višini 8%, pa zaračunati bivšemu dobavitelju in zahtevati povračilo stroškov in škode ter zaračunati pogodbeno kazen in odškodnino za vsak dan prekoračitve roka, v kolikor novi dobavitelj ne bi mogel izvesti dobave v roku, ki je določen s to pogodbo.

  Poleg tega bo naročnik dobavitelju zaračunal vse eventualno nastale stroške zaradi zastojev ali problemov, ki bi bili posledica pomanjkljive dokumentacije. Dobavitelj penalov ni dolžan obračunati, če ni mogel dobaviti blaga zaradi višje sile in če je o tem in obvestil naročnika.

 13. Plačilni pogoji
 14. Dobavitelj izda račun v roku 8 dni po prevzemu blaga. Rok plačila ne sme biti krajši od xx dni, razen če je dogovorjeno drugače oz. plačilo po predračunu. Na računu so lahko navedene le postavke, ki so bile potrjene v ponudbi. Ko je naročilo potrjeno, dobavitelj ne more v nobenem primeru spremeniti cene, kot je bila podana na ponudbi. V kolikor račun ni skladen z naročilom oz. potrjeno ponudbo, lahko naročnik zavrne račun v roku 8 dni od njegovega prejema. Plačilo računa ne pomeni, da je bila dobava oziroma storitev opravljena v skladu s pogodbo. Če ima blago oziroma storitev napako, je do odprave le-te oziroma dokončnega dogovora z dobaviteljem, naročnik upravičen zadržati plačilo sorazmernega zneska računa.

  Naročnik ima pravico do vračila standardnega blaga v roku 8 dni od prejema, brez navajanja razlogov. Pod standardno blago se smatra blago, ki ni izdelano posebej za naročnika (po naročilu). Naročnik v primeru vračila blaga nosi samo stroške prevoza, vse ostale stroške nosi dobavitelj.

 15. Garancija
 16. Prevzem in preverjanje kakovosti blaga se opravi v roku osmih (8) delovnih dni po prispetju blaga. V primeru odkritja oz. odstopanja kakovosti od vnaprej dogovorjenih kriterijev se pošiljka reklamira delno oz. v celoti. O ugotovljenih napakah naročnik sestavi reklamacijski zapisnik, ki ga pošlje dobavitelju najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni od odkritja napak. Naročnik ima pravico obvestiti dobavitelja o skritih napakah najkasneje v roku 8 dni od ugotovitve oz. v roku 12 mesecev od datuma dobave blaga. Naročnik ima pravico dobavljeno in reklamirano blago v celoti zavrniti oz. določiti način odprave napak. Stroški odprave napak ali zavrnitve blaga v celoti nosi dobavitelj. Dobavitelj daje za svoje blago najmanj 24 mesečno garancijo. Morebitni daljši garancijski rok naročnik in dobavitelj določita s pisnim sporazumom. Garancijski rok prične teči s prehodom rizika na naročnika. V primeru odprave napak, ki so posledica reklamiranja blaga dobavitelju, prične garancijski rok ponovno teči po odpravi napak s strani dobavitelja. Dobavitelj je dolžan ugotovljene napake odpraviti nemudoma po seznanitvi z zapisnikom s strani naročnika, še posebej pa v nujnih primerih (možnost zaustavitve proizvodnje, zamude pri dobavah naročnika tretjim osebam,…). Naročnik si pridržuje pravico, da bo ugotovljene nekakovosti odpravil sam ali s pomočjo tretje osebe v primeru neaktivnosti dobavitelja ali v nujnih primerih. S tem povezane stroške v celoti nosi dobavitelj.

 17. Blago dano dobavitelju
 18. Materiali in ostali predmeti, ki jih naročnik izroči dobavitelju z namenom, da dobavitelj izpolni naročilo, ostanejo last naročnika. Dobavitelj mora z njimi upravljati po načelu dobrega gospodarja. Stroške uporabe in nevarnost uničenja nosi dobavitelj ves čas uporabe oz. do trenutka, ko material oz. predmete izroči naročniku. Omenjeno sme dobavitelj uporabljati zgolj za namen izpolnitve naročila naročnika.

 19. Varovanje tajnosti in dokumentacija
 20. Dobavitelj se obvezuje da bo varoval vso naročnikovo dokumentacijo (poslovno in tehnično) s katero je bil seznanjen pri naročilu. Orodja, vzorci, načrti, ter druge stvari in informacije, ki jih naročnik da dobavitelju, se brez predhodne pisne privolitve naročnika ne smejo predajati tretjim osebam ali uporabljati za druge namene, ki niso v skladu z naročilom. Na zahtevo naročnika bo dobavitelj nemudoma vrnil vso originalno dokumentacijo, ki mu je bila posredovana za izpolnitev naročila in uničil vse kopije navedene dokumentacije. Tehnološki postopki, rešitve in ostala znanja, povezana s predmetom naročila, so intelektualna last naročnika, zato jih dobavitelj ne sme posredovati ali dobavljati tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

 21. Rezervni deli
 22. Dobavitelj je dolžan naročniku zagotavljati rezervne dele vsaj sedem let po zadnji serijski dobavi.

 23. Razno
 24. Za reševanje morebitnih sporov je izključno pristojno slovensko sodišče, ki je krajevno pristojno glede na sedež naročnika. Uporablja se pravo Republike Slovenije, brez določil mednarodnega zasebnega prava. V primeru mednarodne prodaje blaga, je uporaba Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga, izključena v celoti.

  Splošne nabavne pogoje si lahko prenesete tukaj: