SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

 1. Splošno
 2. S temi splošnimi prodajnimi pogoji za dobave se KLIMA Celje (v nadaljevanju prodajalec), in kupec dogovorita o obveznostih, pravicah in dolžnostih medsebojnega sodelovanja. V kolikor ni pisno dogovorjeno drugače veljajo izrecno spodnji pogoji. Kupčevi poslovni pogoji prodajalca ne zavezujejo, tudi če jih prodajalec ni izrecno zavrnil.

 3. Naročila in potrjevanje naročil
 4. Osnova za kupčevo naročilo je s strani kupca in prodajalca usklajena ponudba, veljaven obojestransko dogovorjen cenik in tehnična dokumentacija prodajalca. Vsa naročila se prodajalcu posredujejo v pisni obliki. Za pisno obliko se šteje če je naročilo poslano po pošti, faxu in elektronski pošti. Na kupčevem naročilu mora biti jasno in nedvoumno definiran artikel, količina in željen rok dobave, ostale zahteve kot je cena, plačilni pogoji, datum dobave so prepuščene prodajalcu. Prodajalec je dolžan kupcu poslati potrditev oz. zavrnitev naročila z definiranimi pogoji pod katerimi je pripravljen sprejeti naročilo.

 5. Dokumentacija
 6. Vsa dokumentacija (ponudbe, skice, načrti, izračuni) ostaja v lasti prodajalca ter se brez njegovega pisnega soglasja ne sme razmnoževati in posredovati tretjim osebam.

 7. Dobava
 8. Dobavni rok se potrdi s strani prodajalca na potrditvi naročila in začne teči ko so izpolnjeni vsi pogoji (plačilo, morebitna tehnična vprašanja in zadržki). Vse spremembe naročila, ki jih kupec želi po potrditvi naročila, morajo biti prodajalcu posredovane pisno. V primeru zahteve po spremembah izdelka (karakteristika, oblika, dodatna dela) med izdelavo, katerih posledica je sprememba rokov in cene,  pošlje prodajalec kupcu novo potrditev naročila z novimi prodajnimi pogoji. Kupec je dolžan po prejemu prodajalčevega obvestila v pisni obliki prevzeti blago v 5 delovnih dneh, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Po preteku roka se kupcu zaračunajo stroški skladiščenja 0,5% prodajne vrednost blaga na dan. Prodajalec ne prevzema v nobenem primeru odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi zamude blaga. Ne priznajo se tudi morebitni odškodninski zahtevki. V primeru da pride do zamude dobave zaradi razlogov za katere prodajalec ne more vplivati (vojna, stavka, elementarne nesreče, motenj v transportu, zamude prodajalčevega dobavitelja) in so bili razlogi pisno posredovani kupcu, se dobavni rok podaljša. Prodajalec posreduje novo potrditev naročila z datumom dobave.

  V primeru da kupec odstopi od poslov sklenjenih po teh splošnih prodajnih pogojih je dolžan prodajalcu plačati pogodbeno kazen:

  • 1-8 dni po prejemu naročila 0% prodajne cene blaga,
  • Do polovice dobavnega roka 60% prodajne cene blaga,
  • Po preteku polovice dobavnega roka 85% prodajne cene blaga.
 9. Odprema in transport
 10. Prodajalec prodaja kupcu blago EXW skladišče prodajalca v skladu z Incoterms 2000, v kolikor ni dogovorjeno drugače. Prodajalec izroči kupcu blago v posest, ko prodajalec izroči blago v posest prevozniku oz. špediterju.

 11. Cene
 12. Cene se razumejo kot bruto cene EXW tovarna s pribitkom zakonsko določenega DDV. V ceni ni upoštevana carina, morebitne dajatve, pristojbine, posebna embalaža in transport.

 13. Plačilni pogoji
 14. Plačilni pogoji so definirani na potrditvi naročila. V primeru da naročnik zamuja s plačili, ima prodajalec pravico od datuma prekoračitve plačilnega roka do plačila zaračunati zamudne obresti po veljavni zakonodaji Republike Slovenije.

 15. Pridržek lastninske pravice
 16. Prodajalec si pridružuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu do popolnega plačila blaga. Prodajalec ima pravico zahtevati vrnitev blaga, na katerem obstaja lastninski pridržek v primeru ko kupec ne poravna obveznosti. V primeru zamud s plačili s strani kupca, ima prodajalec pravico zadržati blago, s tem pa to ne predstavlja odstopa od pogodbe. Stroške skladiščenja nosi naročnik.

 17. Reklamacija, garancija
 18. Kupec je dolžan opraviti količinski in kakovostni prevzem takoj po prejemu blaga. Napake oz. pomanjkljivosti je kupec dolžan prodajalcu pisno reklamirati v roku osmih (8) dni. Po preteku roka so vse reklamacije v zvezi s temi pomankljivostmi izključene. Kupec ima pravico uveljavljati garancijske zahtevke pod pogoji kot so določeni v prodajalčevem garancijskem listu oz. izjavi. Prodajalec ni odgovoren za reklamacijske zahtevke, ki temeljijo na nepravilni oz. neustrezni uporabi, montaži blaga,   kupčevi predelavi blaga, neprimernem vzdrževanju, napačnih tehničnih rešitvah. Prodajalec ne jamči za škodo, ki ni nastala neposredno na dobavljenem blagu, izrecno ne za škodo zaradi izgube dobička.

 19. Končne določbe
 20. Za medsebojna razmerja, ki jih ti pogoji ne določajo, veljajo določbe Obligacijskega zakonika. Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Celju.

  Splošne prodajne pogoje si lahko prenesete tukaj: